Regulamin sklepu Karolina Musielewicz Mon Chou


§ 1. WSTĘP

1.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.07.2014 roku.

1.2. Sklep internetowy Karolina Musielewicz Mon Chou działający pod adresem http://www. monchou.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży ubrań oraz akcesoriów dziecięcych

1.3. Podmiotem gospodarczym prowadzącym Sklep jest Karolina Musielewicz Mon Chou, z siedzibą przy ul. Do Studzienki 32, 80-227 Gdańsk, powiat Miasto Gdańsk, woj. POMORSKIE, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska, posiadający NIP 4990515098 oraz REGON 222105490, zwany dalej Sprzedawcą.

Adres do korespondencji:

Karolina Musielewicz Mon Chou
ul. Armii Krajowej 110 p.206, 81-824 Sopot

kmusielewicz@monchou.pl

1.4. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o następujące przepisy:

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
 2. ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);
 3. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
 4. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

1.5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Czas realizacji Zamówienia – wyrażony w dniach roboczych czas od opłacenia Zamówienia do wysłania towaru na adres wskazany przez Klienta.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Newsletter – rozsyłany drogą elektroniczną biuletyn informujący Klientów m.in. o konkursach i promocjach organizowanych przez Sprzedawcę;
 4. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemów płatności on-line;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego Mon Chou;
 6. Sklep – sklep internetowy Mon Chou’ działający pod adresem www.sklep.monchou.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
 7. Koszyk – element Sklepu, za pomocą, którego Klient precyzuje szczegóły swojego Zamówienia;
 8. Towar – produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Zamówienie – złożone przy użyciu odpowiedniego formularza oświadczenie woli Klienta, w wyniku, którego następuje zawarcie Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego Towaru.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.monchou.pl, w tym warunki dokonywania zakupu i sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sprzedawca prowadzący sklep internetowy Mon Chou’ sprzedaż wysyłkową prowadzi wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na wszystkich stronach Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6. Korzystanie ze Sklepu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących jego polityki prywatności.

§ 3. OFERTA SKLEPU

3.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. Informacje na temat Towarów zamieszczone są na stronie www.sklep.monchou.pl

3.2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.3. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

3.4. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (firma Mon Chou nie jest płatnikiem od towarów i usług).

3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, wprowadzania do swojej oferty nowych towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

3.6. Zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia. Późniejsze modyfikacje cen towarów lub innych elementów oferty nie skutkują zmianą uprzednio zawartej Umowy Sprzedaży.

§ 4. ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem stosownego formularza przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

4.2. Klient dokonuje w Zamówieniu przede wszystkim wyboru zamawianych towarów oraz oznaczenia sposobu i adresu dostawy.

4.3. Klient składając Zamówienie przyjmuje do wiadomości, że zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży zamawianych towarów. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

4.4. W przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty, jako formy płatności warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest otrzymanie przez Sprzedawcę należności. W przypadku zamówienia wysyłanego za pobraniem Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu powyższego potwierdzenia.

4.5. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć przekazanie towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie go do Klienta.

4.6. Sprzedawca czeka na potwierdzenie Zamówienia przez 3 (trzy) dni. Po tym czasie zwraca się do Klienta z ponowną prośbą o potwierdzenie.

4.7. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy lub w przypadku towarów wysyłanych „za pobraniem” od momentu potwierdzenia złożonego Zamówienia.

4.8. Zmiany w zamówieniu mogą być wprowadzane przez Klienta do momentu jego zrealizowania. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@monchou.pl. Modyfikacje w zamówieniu będą przyjmowane jedynie w przypadku, gdy dyspozycja zostanie złożona z adresu e-mail podanego podczas składania Zamówienia.

4.9. Zamówienie może być anulowane wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem e-mail kontakt@monchou.pl. Anulowaniu podlegają wyłącznie zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

4.10. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane, gdy zamówiony towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności towarów objętych Zamówieniem Klient otrzymuje stosowną informację oraz podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku wyboru anulowania zamówienia Klient ma prawo odstąpić od umowy a Sprzedawca zwraca Klientowi należność za towar i wysyłkę, o ile Klient dokonał przedpłaty, w ciągu 7 (siedmiu) dni od anulowania zamówienia.

4.11. Do każdego Zamówienia wystawiana jest Dokument księgowy

§ 5. PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi opłacenie Zamówienia na następujące sposoby:

 1. Za pobraniem – opłata za zamówienie jest uiszczana kurierowi lub listonoszowi w momencie doręczenia przesyłki;
 2. Przelewem tradycyjnym – na rachunek bankowy o numerze 81 1050 1764 1000 0090 9143 0588
 3. Przelewem elektronicznym on-line – za pośrednictwem systemu transakcyjnego serwisu PayU.

5.2. Wybierając przedpłatę Klient ma 3 (trzy) dni robocze na dokonanie płatności. W przypadku nieuregulowania należności w powyższym terminie Sprzedawca będzie próbował skontaktować się z Klientem. W sytuacji braku odpowiedzi Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.

5.3. Jeżeli przedpłata dokonana przez Klienta będzie różna od kwoty wyszczególnionej w Zamówieniu Sprzedawca zwróci nadpłatę (na nr konta bankowego podanego przez Klienta) lub poinformuje o konieczności dokonania dopłaty. Realizacja Zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu dopłaty.

5.4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez swojego podpisu.

§ 6. DOSTAWA

6.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Koszt wydania i odebrania Towaru ponosi Klient. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki, które są doliczane, jako osobna pozycja w Zamówieniu.

6.3. Dostawa odbywa się w sposób określony przez Klienta w Zamówieniu. Szczegółowe koszty oraz terminy wysyłki dostępne są w sekcji Dostawa produktów, która stanowi integralną część Regulaminu.

6.4. Sprzedawca informuje Klienta o wysyłce zamówionych Towarów poprzez wiadomość e-mail i/lub wiadomość SMS wysłanych z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych podczas składania Zamówienia.

6.5. Na stronie każdego przedmiotu znajduje się informacja o jego dostępności oraz przewidywanym czasie przygotowania do wysyłki, który jest liczony w dniach roboczych. Zamówienie jest przekazywane do wysyłki po skompletowaniu wszystkich zamówionych produktów. Jeżeli w Zamówieniu znajdują się produkty o różnych czasach wysyłki to Czas realizacji Zamówienia wydłuża się do najdłuższego czasu oczekiwania na dany przedmiot, przy czym czas ten nie może przekroczyć 30 (trzydziestu) dni roboczych od złożenia Zamówienia.

6.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu lub realizacji Zamówienia wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.

§ 7. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Zamówienia. W celu odstąpienia od umowy Klient musi złożyć stosowne oświadczenie drogą mailową na adres: kontakt@monchou.pl lub wysyłając je na adres stacjonarny: Karolina Musielewicz Mon Chou, Armii Krajowej 110 p.206, 81-824 Sopot

7.2. W razie odstąpienia od umowy Klient dokonuje zwrotu Towaru w postaci niezmienionej, nieużywanego, nieuszkodzonego, bez zabrudzeń, w niezniszczonym oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi elementami, które produkt posiadał w momencie sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania). Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

7.3. Klient odstępujący od umowy jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, do zwrotu zakupionego towaru, na poniższy adres: Karolina Musielewicz Mon Chou, Armii Krajowej 110 p.206, 81-824 Sopot

7.4. Sprzedawca, w sytuacji prawidłowego odstąpienia od umowy, zobowiązuje się dokonać zwrotu kwoty za Towar, wraz z kosztem jego wysyłki do Klienta, na wskazany numer konta bankowego w terminie 14 dni.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

7.6. Koszt opakowania i odesłania zwracanego Towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów odsyłanych za pobraniem.

7.7. Zwracany Towar powinien być opakowany w taki sposób, by dostatecznie chronić go przed uszkodzeniami podczas transportu.

§ 8. REKLAMACJE – NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

8.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową (wykrycia wad fabrycznych, usterek produktu lub innych niezgodności z produktem zawartym w Zamówieniu) należy odesłać produkt wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu na adres Sprzedawcy. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z Umową oraz żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową. W celu usprawnienia procesu reklamacji prosimy wypełnić formularz reklamacyjny.

8.2. Klient ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z Umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. W sytuacji, w której Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.

8.3. Zgłoszenie niezgodności powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania przesyłki, chyba, że wada ujawni się później.

8.4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową w terminie do 2 lat licząc od daty otrzymania Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany Towaru na nowy, jako niezgodnego z Umową.

8.5. Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z Umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy wówczas traci uprawnienia wynikające z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności Towaru z Umową przed upływem wymienionego terminu.

8.6. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli z powodu nadmiernych kosztów Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna.

8.7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia.

8.8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

8.9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z Umową. Jeżeli naprawa lub wymiana produktu na nowy nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

8.10. Reklamowany przedmiot powinien zawierać oryginalne opakowanie zapewniające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

8.11. Reklamowany Towar prosimy przysyłać w stanie kompletnym, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na jego funkcjonalność i mogą być jedną z przyczyn jego nieprawidłowego funkcjonowania.

8.12. W przypadku uznania niezgodności Towaru z Umową Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki reklamowanego Towaru poniesionych przez Klienta. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przesyłki.

8.13. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 9. USZKODZENIA, BRAKI ORAZ OPÓŹNIENIA W TRANSPORCIE

9.1. W sytuacji, w której doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia powstałego podczas transportu (np. zgniecenia, zamoczone lub rozerwane opakowanie, znaczące naderwania taśm zabezpieczających) prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania prosimy podać rodzaj uszkodzenia. O zaistniałej sytuacji prosimy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę (kontakt@monchou.pl ).

9.2. Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera po uprzednim złożeniu podpisu na liście przewozowym (oraz uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek ‘za pobraniem’).

9.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z Zamówieniem Klient powinien spisać protokół z kurierem. Niespisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji. Protokół pomaga jednak skrócić procedurę reklamacji.

9.4. Jeżeli doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą (kontakt@monchou.pl ).

9.5. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub firmę kurierską Klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, który dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.

9.6. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej „za pobraniem” Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację do Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Sprzedawca postara się zrealizować Zamówienie z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany osobnym mailem lub drogą telefoniczną.

9.7. W przypadku zaginięcia przesyłki opłaconej przez Klienta Sprzedawca złoży reklamację do firmy transportowej oraz (do wyboru przez Sprzedawcę):

 1. Sprzedawca ponownie wyśle Zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru) lub zwróci równowartość Zamówienia. Klient jest zobowiązany do odmowy odbioru zaginionej przesyłki (w przypadku gdyby została doręczona) lub w przypadku jej odebrania do odesłania jej na koszt Sprzedawcy,
 2. Sprzedawca poczeka na rozstrzygnięcie reklamacji i dokonuje ponownej wysyłki Zamówienia lub zwrotu zapłaty za zamówienie dopiero po otrzymaniu wyniku reklamacji.

§ 10. DANE OSOBOWE

10.1. Dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych Sprzedawcy. Dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie w celu obsługi Zamówienia przyjętego przez Sprzedawcę do realizacji.

10.2. Klient składając Zamówienie jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu, jako obowiązkowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do realizacji Zamówienia i odbywa się ono na zasadzie dobrowolności.

10.3. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.

10.4. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich korekty lub uzupełnienia, oraz usunięcia. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.

10.5. Klient, który zapisze się do Newslettera będzie informowany o nowościach, promocjach i konkursach organizowanych przez Sprzedawcę. Klient nie będzie otrzymywać jakichkolwiek informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

10.6. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów innym podmiotom dla celów marketingowych.

10.7. Sprzedawca nie posiada dostępu do poufnych danych finansowych Klientów. Autoryzacja Przelewów elektronicznych odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub poprzez zewnętrzny serwis obsługujący płatności on-line.

10.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów przesyłanych w Internecie.

10.9. Sprzedawca zobowiązuje się do starannego przechowywania danych osobowych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

10.10. Sprzedawca nie odpowiada za szkody będące wynikiem udostępnienia przez Klienta osobom trzecim danych niepublicznych (takich jak login i hasło) przekazanych Sprzedawcy w celu realizacji Zamówienia.

10.11. Oprogramowanie Sklepu wykorzystuje pliki cookie do rozpoznania Klienta przy jego następnej wizycie oraz do celów statystycznych mających w pełni anonimowy charakter. Obsługę plików cookie Klient może w dowolnym momencie wyłączyć.

10.12. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 11. NEWSLETTER

11.1. Sklep Mon Chou ’ umożliwia zaprenumerowanie Newslettera informującego o nowościach, promocjach i konkursach organizowanych przez Sprzedawcę.

11.2. Dokonując prenumeraty Klient jest proszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wysyłania korespondencji reklamowej drogą elektroniczną.

11.3. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Na podany przez Klienta adres e-mail Sprzedawca wysyła wiadomość z linkiem służącym do aktywowania subskrypcji.

11.4. Z prenumerowania Newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie. W tym celu należy kliknąć w odsyłacz znajdujący się w mailu z Newsletterem lub wprowadzić adres e-mail w odpowiedni formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu i kliknąć w link „zrezygnuj z newslettera”.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Treści zawarte na stroniehttp://www.sklep.monchou.pl/ , w tym logo, nazwa i projekt graficzny Sklepu, zdjęcia, teksty oraz slogany reklamowe, są prawnie chronione m.in. przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631) i stanowią zastrzeżoną oraz wyłączną własność Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób treści zawartych na stronach internetowych Sklepu. Użytkowanie lub wykorzystanie wtórne tych treści jest zabronione bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub odpowiedniego ich właściciela.

12.2. Znajdujące się w serwisie znaki towarowe i handlowe, nazwy firm oraz zdjęcia będące własnością odpowiednich firm są wyłączną własnością tychże firm i za zgodą osób trzecich zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

12.3. Podmiot prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

12.4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację Regulaminu na stronie http://www.sklep.monchou.pl/ oraz przesłaniu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Klienta.

12.5. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba, że postanowienia nowego Regulaminu są dla Klienta bardziej korzystne. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu Klient może żądać usunięcia założonego w Sklepie konta użytkownika.

12.6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

12.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub zawieszenia świadczenia usług uprzednio informując Klientów poprzez stosowny komunikat umieszczony na stronie internetowej Sklepu.

12.8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory rozwiązywać polubownie i na korzyść Klienta.

12.9. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.

12.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.